قابلیت استفاده گسترده از انواع متفاوت ژنراتور های دارای سیستم گازسوز ...