با گسترش استفاده از پله برقی نیاز به ترخیص قطعات پله ...