واردات مستقیم نخ ابریشمی چرخ خیاط از ترکیه، شرایط ویژه را ...