در قرون وسطی، کاغذ ها از الیاف پنبه و کتان رقیق ...