هنگام بررسی سیر تحول حسابداری مالی به تعریف این موضوع می ...