تعریف مبانی حسابداری مدیریت برای اولین بار در سال 1950 و ...